Maison T5 - Funchal, Funchal, à vendre

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/cc6a490d-4268-4a88-b8a0-2717498b98ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/ef32b799-a1fb-493d-8987-825ab0ecc78d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/02c7cbf2-9869-4ba5-9c10-f41614de5950.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/2843c90b-4f67-41d5-8bc3-7d98674dcda8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/8d46f6be-d767-4dcc-9ac2-d396d1295999.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/1ff7ff8e-d8e3-48ac-a2f2-9f5842770746.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/1a0adc03-0988-4d9a-822f-d54b79bddee3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/04b5a025-14e5-4946-9c24-3c4612dc7ab8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/e24818fa-e1ef-42d7-b671-5e1a82962815.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/a6b80c13-d677-41f7-a65c-057d0f9a82ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/e2379012-0123-49e9-b5b1-edac1ff045fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/8f11918d-b79d-4e6c-8fbb-67604fe44146.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/69db871e-5719-474e-ad78-add7526a8133.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/39677eeb-196c-426a-bcb6-ba694f0efa12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/cfbe4995-2a9f-4db4-aee7-2764d5e2e02d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/48c77f10-ec42-4c5e-b2ad-dcab11a09e15.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/0d9535a0-ba8d-47a6-9d00-6783cf8ba4c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/ce2eadd4-db2c-4e84-8ada-c34e3ead8c45.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/6982a415-7449-4855-81cc-757443a287b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/c75dc69f-8e7a-4e5c-9a7b-cda0f834ca03.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/e2a45cf3-f08a-49fe-9a9e-3d2e47a48ada.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/cda20bf8-46ad-4a31-952b-4f0c3c226650.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/bdb53cc4-8c2b-4ea8-899d-b7d4d17779fe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/fd8c4f97-f90d-495d-bfed-7f29c2981a2e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/fb9ecf7c-895c-4972-8fe4-137c652060ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/6569f7e6-8750-48c2-ac52-cab49d86a8db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/fa54be5a-25b8-4d1c-bdda-8412d62cfc12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/66ad0bcf-5b6d-47ef-b9de-34e2cc9de532.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/4b706177-2377-4ccc-bb71-d4dc11ecd674.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/e41c8bb4-8a89-4cdc-8b18-c8605e381bfc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/6c6d5ba7-d6d5-4892-b8a5-54748589e1e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/42c546c1-1487-49b7-bc07-3b660a181141.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/af243f42-3250-43f7-8359-2cbc275c7dde.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/a56027a2-20a5-4f40-b927-9f77efdec4fe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/5f66eaf3-b9e2-4606-9a42-f5521573d83e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/69cd2ee8-974f-4693-9ff7-220533985207.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/d6d2a65d-1ced-4412-ba0a-c2e47dc8989c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/38be0623-991e-42ad-bf95-520cf2d26003.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/e9f3e10a-db78-46a5-8b8f-fb8896f135cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/51e685a4-62b3-463d-8be4-81c07a682353.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/9cbe7a8d-691e-4a0b-a298-4beb7fea084a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/73a11b47-e707-445d-9924-b6de52b20e6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/643cb2ca-9d18-4351-a3f4-0d1ec4ac8410.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/65260976-eede-482c-9011-191207c5fbd8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/cc53ce5b-fa58-4efd-8b8e-3b57c5f3e857.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/bebd2adc-bb0a-4f9e-badd-780121b9b647.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/33535c0a-4049-4534-8ab5-4055fbc81505.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/8e9ad9a5-c738-45e8-85c8-d99f04cbfb76.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/060793d8-6f64-484f-b0b3-219179f146c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/0dbe5756-b187-4e19-b343-fc8260f77791.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/b56bcda3-6277-4b2b-af39-1d85aadaef4b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/7e41c9eb-648a-4bee-8adf-b483ee6c741c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/cc6a490d-4268-4a88-b8a0-2717498b98ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/ef32b799-a1fb-493d-8987-825ab0ecc78d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/02c7cbf2-9869-4ba5-9c10-f41614de5950.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/2843c90b-4f67-41d5-8bc3-7d98674dcda8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/8d46f6be-d767-4dcc-9ac2-d396d1295999.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/1ff7ff8e-d8e3-48ac-a2f2-9f5842770746.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/1a0adc03-0988-4d9a-822f-d54b79bddee3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/04b5a025-14e5-4946-9c24-3c4612dc7ab8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/e24818fa-e1ef-42d7-b671-5e1a82962815.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/a6b80c13-d677-41f7-a65c-057d0f9a82ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/e2379012-0123-49e9-b5b1-edac1ff045fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/8f11918d-b79d-4e6c-8fbb-67604fe44146.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/69db871e-5719-474e-ad78-add7526a8133.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/39677eeb-196c-426a-bcb6-ba694f0efa12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/cfbe4995-2a9f-4db4-aee7-2764d5e2e02d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/48c77f10-ec42-4c5e-b2ad-dcab11a09e15.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/0d9535a0-ba8d-47a6-9d00-6783cf8ba4c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/ce2eadd4-db2c-4e84-8ada-c34e3ead8c45.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/6982a415-7449-4855-81cc-757443a287b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/c75dc69f-8e7a-4e5c-9a7b-cda0f834ca03.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/e2a45cf3-f08a-49fe-9a9e-3d2e47a48ada.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/cda20bf8-46ad-4a31-952b-4f0c3c226650.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/bdb53cc4-8c2b-4ea8-899d-b7d4d17779fe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/fd8c4f97-f90d-495d-bfed-7f29c2981a2e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/fb9ecf7c-895c-4972-8fe4-137c652060ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/6569f7e6-8750-48c2-ac52-cab49d86a8db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/fa54be5a-25b8-4d1c-bdda-8412d62cfc12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/66ad0bcf-5b6d-47ef-b9de-34e2cc9de532.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/4b706177-2377-4ccc-bb71-d4dc11ecd674.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/e41c8bb4-8a89-4cdc-8b18-c8605e381bfc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/6c6d5ba7-d6d5-4892-b8a5-54748589e1e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/42c546c1-1487-49b7-bc07-3b660a181141.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/af243f42-3250-43f7-8359-2cbc275c7dde.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/a56027a2-20a5-4f40-b927-9f77efdec4fe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/5f66eaf3-b9e2-4606-9a42-f5521573d83e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/69cd2ee8-974f-4693-9ff7-220533985207.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/d6d2a65d-1ced-4412-ba0a-c2e47dc8989c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/38be0623-991e-42ad-bf95-520cf2d26003.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/e9f3e10a-db78-46a5-8b8f-fb8896f135cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/51e685a4-62b3-463d-8be4-81c07a682353.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/9cbe7a8d-691e-4a0b-a298-4beb7fea084a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/73a11b47-e707-445d-9924-b6de52b20e6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/643cb2ca-9d18-4351-a3f4-0d1ec4ac8410.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/65260976-eede-482c-9011-191207c5fbd8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/cc53ce5b-fa58-4efd-8b8e-3b57c5f3e857.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/bebd2adc-bb0a-4f9e-badd-780121b9b647.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/33535c0a-4049-4534-8ab5-4055fbc81505.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/8e9ad9a5-c738-45e8-85c8-d99f04cbfb76.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/060793d8-6f64-484f-b0b3-219179f146c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/0dbe5756-b187-4e19-b343-fc8260f77791.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/b56bcda3-6277-4b2b-af39-1d85aadaef4b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/88502/7e41c9eb-648a-4bee-8adf-b483ee6c741c.jpg
 • 5
 • 4
 • 360m2
 • 460m2
Réf.: 1329
Valeur de vente 410 000 €
 • 5
 • 4
 • 360m2
 • 460m2
Réf.: 1329

Maison T5 Santa Maria Maior, Funchal

5 chambres ; 4 salles de bains ; Garage ; Jardin ; barbecue ; une vue sur la mer.

Cette magnifique maison se trouve dans le quartier de Santa Maria Maggiore, avec vue sur les îles capitale Funchal. Les commentaires de tous les aspects de la maison sont incroyables et sont situé à quelques pas de toutes commodités avec les transports locaux services également à proximité.

La maison a une bonne cuisine de qualité et de conception avec les unités et l’équipement aussi conforme à l’apparence moderne de la propriété. A un grand salon avec salle à manger qui donne sur la Cour. Il y a 5 chambres et 4 salles de bains toutes de bonne taille et avec des meubles de qualité fantastique et finitions dans l’ensemble. Au premier étage, il y a un petit balcon et coin salon.

Les espaces extérieurs sont bien conçues avec un lieu et barbecue, jardin et patio. Il y a aussi un garage et maison, en particulier, est fermée pour un confort et une sécurité accrue.

Caractéristiques de l'établissement

 • Certification énergétique: C
 • Meublé
 • Certification énergétique

Renseigner

Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. En utilisant le site Web, vous confirmez que vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité.   Apprendre encore plus